Συσχετίσεις μεταξύ εργασιακής ικανότητας, ποιότητα ζωής, σωματικής δραστηριότητας και διατήρηση φυσικής κατάστασης στους άντρες μέσης ηλικίας.

Department of Medical Rehabilitation,Oulu University Hospital and University of Oulu, Finland

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Τμήμα Ψυχολογίας

Μάθημα: Ψυχολογία Μέσης και Τρίτης Ηλικίας

Καθηγήτρια: Μ.Τσατάλη

Μαγδαληνή Ιγνατίου

Ευδοξία Χαλδαίου

Εαρινό Εξάμηνο 2021

λήψη παρουσίασης

Εισαγωγή

Η εργασιακή ικανότητα του γηρασκόμενου πληθυσμού είναι ζήτημα μείζονος σημασίας σε πολλές χώρες. Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της (εκλαμβανόμενης) εργασιακής ικανότητας και της ποιότητας της ζωής (που συνδέεται με την υγεία) και να διερευνήσει τις συσχετίσεις τους με την ηλικία, τη σωματική δραστηριότητα και τη φυσική κατάσταση στους άντρες μέσης ηλικίας που ασχολούνται με χειρωνακτικά επαγγέλματα. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελούνταν από 196 μεσήλικες άντρες (40-60 ετών) κατασκευαστικής και βιομηχανικής εργασίας που παρακολούθησαν έγκαιρη ιατρική αποκατάσταση προσανατολισμένη στην απασχόλησή τους. Ήταν κυρίως υγιείς ενώ είχαν μόνο μυοσκελετικά συμπτώματα ή ψυχολογική καταπόνηση. Η εργασιακή ικανότητα αξιολογήθηκε με το δείκτη ικανότητας εργασίας (WAI)(Work ability Index) και (HRQoL) (ποιότητα ζωής που συνδέεται με την υγεία) με το Rand, έρευνα υγείας με 36 στοιχεία (Rand-36). Πληροφορίες για τη σωματική δραστηριότητα επιτεύχθηκαν με την κατασκευή ερωτηματολογίου.Η καρδιοαναπνευστική υγεία αξιολογήθηκε με δοκιμή μέγιστης άσκησης μέσω ενός εργομέτρουκύκλου. Η εργασιακή ικανότητα (WAI) (p<0.001) συνδέθηκε κυρίως με το τελικό σκορ του Rand-36 και με όλους τους τομείς της. Ηλικία, σωματική δραστηριότητα και καρδιοαναπνευστική υγεία δεν συνδέονταν ούτε με την εργασιακή ικανότητα (WAI), ούτε η σωματική δραστηριότητα προέβλεπε τις διαστάσεις του Rand-36. Η καρδιοαναπνευστική υγεία συνδέθηκε με τη διάσταση της φυσικής λειτουργίας του Rand-36, ενώ η ηλικία ήταν θετικά συνδεδεμένη με τις διαστάσεις της ενέργειας, συναισθηματικής ευεξίας και κοινωνικής λειτουργίας του Rand-36.Η παρούσα έρευνα στους άντρες μέσης ηλικίας έδειξεμια στενή σχέση μεταξύ εργασιακής ικανότητας και ποιότητα ζωής (συνδεδεμένη με την υγεία) (HRQoL). Προτείνεται πως η προώθηση της εργασιακής ικανότητας πιθανόν να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής.

Λέξεις κλειδιά: work ability=εργασιακή ικανότητα, Quality of life=Ποιότητα Ζωής, Ageing=γήρανση.

ignatiou