Η εταιρική ταυτότητα αφορά σε όλες τις πτυχές της επιχείρησή σας και διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στη γενική εικόνα που αποκομίζει ο πελάτης. Η κατοχή μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις προσπάθειες επικοινωνίας και marketing είναι το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της.
Στόχοι
∆εδομένης της καλπάζουσας σημασίας της εταιρικής εικόνας στα πλαίσια της συνεχώς παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας στόχος κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι η δημιουργία θετικής εταιρικής εικόνας, καθόσον αυτή εξασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, την επιχειρηματική επιτυχία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εγχείρημα που ναι μεν λέγεται εύκολα, είναι όμως δύσκολο να πραγματοποιηθεί.
Η δυσκολία πραγματοποίησης οφείλεται, κατά κανόνα, στη συνεχή εξελιξιμότητα της εικόνας και στο μακροχρόνιο της ανάπτυξής της. Η εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εταιρικής ταυτότητας, μέσω των οποίων προωθείται η εταιρική εικόνα, απαιτεί χρόνο και η καθιέρωση της εταιρικής εικόνας ακόμη περισσότερο.
Η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η δημιουργία επιτυχημένης εταιρικής εικόνας είναι μια συνεχής και συνεπής διαδικασία που βέβαια δεν τελειώνει με τη δημιουργία μόνο του λογότυπου. Είναι κάτι παραπάνω: είναι δέσμευση για εταιρικό στυλ, για τρόπο ζωής.
Η συνέχεια και συνέπεια είναι τα καθοριστικότερα στοιχεία θετικής εταιρικής εικόνας, τα οποία, εκτός των άλλων, τη θωρακίζουν από την απαξίωση, δεδομένου ότι οι εταιρικές εικόνες είναι ευμετάβλητες και όσο δύσκολα δημιουργούνται τόσο εύκολα απαξιώνονται.

ignatiou